Eesti keele ja kultuuri kursus koolieelikutele

Sihtgrupp: 6 – 7 aastased lapsed, kelle emakeel on vene keel

Kursuse maht:  60 akadeemilist tundi

Kontrolli vorm: lõputest (mängu vormis)

Õppe kestus: 9 kuud (september-mai)

Õppe-eesmärgid
 • tekitada lastes huvi eesti keele vastu ja soovi seda keelt õppida ja kasutada;
 • eristada kuulamise järgi eesti keelt teistest keeltest;
 • osata matkida õpetaja kõnet kuulmise järgi, omandades õiged hääldusalused;
 • arendada keeletaju;
 • on laste mälu, tähelepanu ja esinemisoskuse arendamine;
 • omandada elementaarseid sõnu ja väljendeid
 • õpetada elementaarseid fraase, sõnu ja käske
 • õpitud sõnade ja väljendite äratundmine
 • aidata lastel omandada igapäevast sõnavara (elementaarsel tasemel)
 • saada esmane lugemisvilumus
 • kaasata lapsevanemaid neile ajakohast teavet andes ning süvendada nende huvi lapse keeleõpingute vastu
Õppetegevus
 • Õpilase mina on väga tugev motiveerija. Tunnis kasutatakse palju erinevaid mänge (sõna-, sõrme-, liikumis-, laulu-, memo-, pusle mänge jne), pildimaterjali, mängulisi õppevahendeid ja videot. Kuulamisoskuse   kujundamine on vahetult seotud matkimise ja kordamisega ning artikulatsiooniaparaadi arendamisega. Eriti oluliseks tuleb pidada õigete hääldusaluste omandamist.
 • Kõnelemisoskuste  arendamiseks õpetatakse kompensatoorseid strateegiaid kasutama: üleküsimine, uuesti alustamine, žestid, miimika.
 • Arendatakse laste kirjutamisoskust. Laps kirjutab trükitähed läbi.
 • Õppimise algetapil on olulised sõnalised positiivsed hinnangud; hinnatakse ainult positiivseid tulemusi.
 • Tundide tempo on piisavalt mõõdukas, õpitud materjal korratakse ning kinnistatakse igas tunnis.
Õppesisu

Kõnearendus, kuulamis-, suhtlemisoskuste  kujundamine teemadel:

NUMBRID, ARVUD JA HULGAD 1-10, AASTAAJAD, KODUTÖÖD, KORTER, MAJA, TEGEVUSED ÕUES JA TOAS, AEG, LOOMAD, LINNUD JA PUTUKAD, GEOMEETRILISED KUJUNDID, TURUL, POES, ELUKUTSED, PÜHAD, SÖÖGID, JOOGID, PUUVILJAD, JUURVILJAD, PERELIIKMED, SUGULASED, EESTI, LIIKLUS, KODUTEHNIKA

Keeleteadmised

Nimisõna – ainsus ja mitmus, arvsõna – põhiarvud 1-10, kellaaeg, omadussõna – värvid, suur, väike, pikk, lühike, asesõna –ma, sa, ta, me ,te, nad, pöördsõna – olevik ainsuse ja mitmuse pöörded, kas, mis, kes, mitu küsimused 

Õpiväljundid

Laps oskab:

 • tervitada ja hüvasti jätta;
 • paluda ja tänada;
 • öelda, mis on tema ja pereliikmete nimed, jutustada oma perest;
 • öelda numbreid 1-10;
 • öelda kellaaega (täistunnid);
 • öelda oma vanust;
 • kuidas väljendada oma soovi janu ja söögiisu korral;
 • omadussõnu: suur, väike, uus, vana, halb, hea, tubli, ilus, palav, külm;
 • nimetada 10 värvi;
 • elementaarsete käskluste äratundmine;
 • küsida lihtsamaid küsimusi ja vastata neile;
 • lugeda kõiki tähti.
Õppematerjalid
 •  „Eesti keele õpik vene emakeelega koolieelikutele“ I. Mangus, M. Simmul, 2017
 •   „ Minu pere, kodu ja sõbrad“ – sõnakaardid.
 •  „ Õppemängud koolieelses eas“ – A.Rohtla, E. Lootsaar jt.
 • „ Lasteaia loodusõpetus“ – A. Põldaru, M. Olt ( töövihik)
 • Õpetaja Marika Merila
 • Õppe periood 16.09.2024-14.05.2025
 • Õppe kestus 9 kuud
 • Kursuse maht 60 akadeemilist tundi
 • Vanus 6-7
 • Õppijate arv klassis 6
 • Kellaaeg 18:05-18:50
 • Õppepäevad esmaspäev, kolmapäev
 • Kursuse hind 720€
 • või osamaksetena 9 kuud x 80€

Kas teil on küsimus?

Ärge kõhelge meiega ühendust võtmast, meie sõbralik meeskond on siin abiks.

Kliki Siia

Võta meiega ühendust