Eesti keel koolieelikutele

LASTELE

Eesti keele ja kultuuri kursus koolieelikutele (6-7 aastastele)

Õppe-eesmärgid

 • tekitada lastes huvi eesti keele vastu ja soovi seda keelt õppida ja ka kasutada;
 • eristada kuulamise järgi eesti keelt teistest keeltest;
 •  osata matkida õpetaja kõnet kuulmise järgi, omandades õiged hääldusalused;
 • arendada keeletaju;
 • on laste mälu, tähelepanu ja esinemisoskuse arendamine;
 • omandada elementaarseid sõnu ja väljendeid
 • õpetada elementaarseid fraase, sõnu ja käske
 • õpitud sõnade ja väljendite äratundmine
 • aidata lastel omandada igapäevast sõnavara (elementaarsel tasemel)
 • Saada esmane lugemisvilumus
 • kaasata lapsevanemaid neile ajakohast teavet andes ning süvendada nende huvi keeleõpingute vastu