Inglise keel A2

Inglise keele A2-taseme kursuse õppekava

 1. Õppekava nimetus:
  A1+A2 -taseme inglise keele täienduskoolitus
 2. Õppekavarühm:
  Võõrkeeled ja –kultuurid, inglise keel võõrkeelena.
 3. Õpiväljundid
  Kursuse läbinu:
  • oskab kasutada viisakusfraase;
  • suudab koostada lihtsamaid kirju;
  • jutustab oma töö- ja puhkepäevast, sünnipäevast;
  • tutvustab ennast, räägib oma perest, sõbrast, sugulastest ja kodust, kasutades olevikku ja lihtminevikku;
  • tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel;
  • rakendab omandatud sõnavara piltide ja visiitkaartide kirjeldamisel;
  • saab aru eestikeelsetest lausetest ja igapäevaselt kasutatavatest väljenditest, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega.
 4. Õpingute alustamise tingimused:
  Sihtgrupiks on õppijad, kes on huvitatud A1+/A2 -taseme omandamisest. Õpingute alustamise tingimuseks on suulise ja kirjaliku firmasisese testi läbimine.
 5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal. Kogumaht 204 ak tundi, auditoorset tööd 102 ak tundi, 102 praktilist ja iseseisvat tööd. 

Õppe  sisu    

 
Teemad 

1. Days of the weeks. Numbers. Countries. Classroom language.

2. Colours, adjectives, modifiers. Feelings.

3. Verb phrases. Jobs. Questions words. Telling the time.

4. Family. Daily routine. Months, adverbs and expressions of frequency.

5. The weather and seasons. Clothes.

6. The date, ordinal numbers. Music.

7. Word formation. Past time expressions. Directions. Expressions with go, gave and get.

8. The house. Prepositions: place and movement.

9. Food and drink. Food containers. High numbers. Ordering a meal.

10. Places and buildings. City holidays.

11. Common adverbs. Getting to the airport. Phones and the internet. Public transport.

12. TV and books. Talking about experience.

Grammar:

 1. verb be, subject pronouns, possessive adjectives
 2. singular and plural nouns, adjectives, imperatives
 3. present simple, word order in questions
 4. possessives, Whose…? prepositions of time, position of adverbs, expressions of frequency
 5. can/can´t, present continuous
 6. object pronouns, like+(verb+ing)
 7. past simple: regular and irregular verbs
 8. there is/ there are, some/any+plural nouns, there was/ there were
 9. countable and uncountable nouns, quantifiers: how much/ how many, a lot of, comparative adjectives
 10. superlative adjectives, be going to (plans and predictions), future time expressions
 11. adverbs (manner and modifiers), verb+to+ infinitive, definite article
 12. present perfect, irregular past participles
 
  
  
  
  
  
  

Õppemeetodid 

Kommunikatiivne

 
 
 
 

Aadress

 • Õpetaja Sevindzh Mamedova
 • Õppeperiood 18.09.2024 - 28.05.2025
 • Õppe kestus 9 kuud
 • Kursuse maht 204 AK, nendest 102 AK auditoorset tööd ja 102 AK iseseisvat ja praktilist tööd
 • Õppijate arv klassis 6
 • Kellaaeg 18.00-20.15
 • Õppepäevad kolmapäev
 • Kursuse hind 1326 €
 • või osamaksetena 9 kuud x 148 €

Add Your Heading Text Here

Kas teil on küsimus?

Ärge kõhelge meiega ühendust võtmast, meie sõbralik meeskond on siin abiks.

Kliki Siia

Võta meiega ühendust