Inglise keel 5. klass

Sihtgrupp: 5 klass

Kursuse maht: üldmaht 120 ak tundi, 60 kontakttundi (2 korda nädalas)

Õppe kestus: 9 kuud (september- mai)

Õppe-eesmärgid

Inglise keele õpetuse eesmärgiks on, et õppija:

· huvitub inglise keele õppimisest;

· kasutab ja arendab omandatud keeleoskust;

· mõistab ja oskab tõlkida erinevaid lihtsaid tekste;

· kasutab maksimaalselt võõrkeelt õppetunnis;

· saab audeerimisel aru igapäevastest teemadest;

· saab aru selgelt sageli kasutatavatest sõnadest ja lausetest, mis on vahetult seotud õppija oluliste valdkondadega;

· oskab väljendada ennast õpitud sõnavara piires, igapäevastes suhtlussituatsioonides, kasutades situatsioonile vastavat ajavormi.

Õppe sisu

1. Linnas. Transport

2. Õppeained. Ametid

3. Kodu. Kodused tööd

4. Šoppamine

5. Puhkus ja reisimine

6. Tehnoloogia

7. Tervis. Keha. Vigastused

8. Toit

9. Eluruumid. Ruumide kirjeldamine.

 Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija oskab:

· rääkida isikuandmete, riiete, loomade ja traspordiliikide kohta;

· rääkida igapäevastest tegevustest, toidust, ilmast, loodusest, linnaasutustest ja aastaaegadest;

· lugemisel leida tekstist vajalikku infot;

· saab hakkama igapäevastes situatsioonides;

· mõista igapäevaseid silte ja teateid avalikes kohtades;

· rääkida lihtsate lausetega oma huvidest ja eelistustest ning varem toimunud ja tulevastest tegevustest.

Keeleteadmised

· Loendatav ja loendamatu nimisõna

· Hulgamäärus: some, any, much, many

· Üldolevik (Present Simple): ainsus ja mitmus (jaatav,eitav ja küsilause)

· Sagedusmäärused (always, usually, often, sometimes, rarely, never)

· Omadussõna võrdlusastmed (algvõrre, keskvõrre, ülivõrre)

· Võrdluskonstruktsioonid: too, not…enough, (not)as…as

· Kestev olevik (Present Continuous) tegevused, mis toimuvad praegu. Kokkulepped (I’m seeing a doctor)

· Lihtminevik (reeglipärane ja ebareeglipärane)

· Verbivormid

· Lihtminevik (ebareeglipärane, küsimuste ja eituse moodustamine)

· Kohustuste ja soovituste väljendamiseks modaalverbid (can/could, have to/don’t have to, should/shouldn’t, must/mustn´t)

· Kestev minevik (Past Continuous) tegevused, mis oli minevikus toimumas (pikemaajaline tegevus)

· Tuleviku ajavormid ja ajaväljendid (will– kavatsused ja oletuse väljendamine; to be going to+ infinitiiv)

· Tulevikuplaanid (I’m going to see a film)

· Lihtminevik (was/were)

Õppematerjalid

Koolitusel kasutatakse õppekomplekti Go Getter 3 (S. Zervas, C. Bright, J.Croxford, G. Fruen, Pearson)

· Go Getter 3 Students’ Book + Student’s eBook

· Go Getter 3 Workbook + Extra Online Practice

· Go Getter 3 Digital Teacher’s Book ( communication and grammar videos, BBC videos, photocopiables, tests)

 

  • Õpetaja Sevindzh Mamedova
  • Õppeperiood 16.09.2024-14.05.2025
  • Õppe kestus 9 kuud
  • Kursuse maht 60 akadeemilist tundi
  • Õppijate arv 6
  • Kellaaeg 17:05-17:50
  • Õppepäevad esmaspäev, kolmapäev
  • Kursuse hind 720 €
  • või osamaksetena 9 kuud x 80 €

Kas teil on küsimus?

Ärge kõhelge meiega ühendust võtmast, meie sõbralik meeskond on siin abiks.

Kliki Siia

Võta meiega ühendust