Eesti keel B1

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistava kursuse õppekava

Tegevusluba antud kantsleri  Mart Laidmetsa käskkirjaga 2.11.2020 nr 1.1-3/20/296 Keeleseaduse § 283 lõike 2 alusel.

Õppekavarühm

Keeleõpe

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja ülesehitus

Kursuse maht on 270 akadeemilist tundi: 150 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 120 akadeemilist tundi iseseisvat ja praktilist tööd. Õppija haigestumise, koolitaja töölähetuse või koroonaviirusest tingitud eriolukorra väljakuulutamise korral on võimalik õppida individuaalselt või rühmas digivahendite (Zoom-programmi) vahendusel.

Eraõppe korral on kursuse üldmaht 200 AK, nendest 85 auditoorset ja 115 iseseisvat ja praktilist tööd.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Sihtgrupiks on noored ja täiskasvanud, kelle eesmärk on omandada eesti keel B1-taseme ulatuses ja edukalt sooritada vastav riiklik tasemeeksam. B1-taseme kursusel osalemiseks on eelduseks keeleoskus A2-tasemel. Vastavust sellele tasemele kontrollitakse vestluse ja testiga, millega testitakse kõiki osaoskusi. Testi näidis on SA Innove  kodulehel aadressil (https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2017/10/A2_konsultatsioon_2015.pdf). Kui testi tulemus on 60% või  rohkem, saab isik alustada õpinguid eesti keele B1-taseme kursusel.

Õppe alustamise tingimuseks on huviavalduse täitmine kas kodulehel või paberkandjal Keelevärav OÜ õppeklassis.

Eesmärk

B1-taseme keeleoskuste ja -vilumuste omandamine ja õppija ettevalmistamine

B1-taseme riiklikuks tasemeeksamiks, samuti võimaldab Eestis enamasti eesti keelega hakkama saada.

Õppekeel 

Õppetöö toimub vene või inglise keele baasil.

 Õpiväljundid

Kursuse läbimisel omandab õppija eesti keele B1-taseme keeleoskuse.

Koolituse lõpuks õppija

    oskab lahendada riikliku tasemeeksami tüüpülesandeid;

    mõistab igapäevaelus (tööl, koolis, vabal ajal) regulaarselt korduvate teemade peamist mõtet ja olulisemaid üksikasju;

    mõistab lihtsamaid tekste, mille temaatika on seotud igapäevaeluga (perekond, hobid, töö, reisimine jne);

    oskab praktilistes olukordades infot küsida, selgitusi paluda, arvamust avaldada ja ettepanekuid teha;

    oskab kirjutada lihtsaid üldsõnalisi tekste tuttaval ja enda jaoks huvipakkuval teemal.

Kursuse läbinu valdab järgmiste valdkondade sõnavara: avalik elu, haridus, töö, isiklik elu.

Õppe  sisu

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 

1. Inimeste suhted

Tutvumine. Isikuandmed. Sõbrad ja naabrid. Perekond. Koosseis. Välimus ja iseloom. Emotsioonid. Ankeedid ja küsimustikud. Hääldus.

2. Olmeteenused ja kaubandus

Poed, kaubanduskeskused, sideasutused. Postiteenused, pangateenused, kindlustus, juuksur ja iluteenused. Kingsepp, keemiline puhastus, pesumaja jms. Olukordade, juhtumite, sündmuste kirjeldus. Poolametlikud kirjad. Objektide omadused ja seisundid. Hulk ja määr.

3. Tervis ja tervishoid

Tervishoiuasutused. Vastuvõtuajad, kuupäevad, kaebused, raviteenuste hinnad ja maksmistingimused. Patsiendi kaardiandmed. Tervishoiuasutuse kirjalik info (sildid, teated jms), arsti vastuvõtule registreerimine, ravimite ostmine. Arsti poole pöördumise põhjused. Koduvisiit.

4. Elukoht ja kinnisvara

Kodu ja koduümbrus, kodutarbed ja -tehnika, kodused tööd, koduloomad, info küsimine korteri või maja kohta, korteri üürimine, kuulutuste koostamine, majapidamine. Igapäevased olmetingimused, olmetingimuste võrdlemine. Kodu, kodukoha ja koduümbruse plussid ja miinused. Kinnisvara. Info ostu-, müügi- ja renditingimuste ning muude teenuste kohta. Müügi- ja rendiobjektide kirjeldus. Ruum ja aeg.

5. Söök ja jook

Toitlustusasutused. Laua reserveerimine. Toitlustusasutuste kirjalik reklaam, menüü tellimine. Toidu valimine, köögi eripära. Toidukaupade sildid ja toidu koostise tüüpelemendid,  söökide ja jookide tellimine menüü põhjal, söögisoovitused, roogade sisaldus ja valmistusviis. Maksmisviisi eelistus. Toitumisharjumused. Päevapakkumised, retseptid. Kombed söögilauas ja kõneetikett. Erivajadused.

6. Transport ja reisimine

Ühistransport. Individuaaltransport. Reisibürood ja majutusasutused. Sõidupiletid, nende funktsioon ning kasutamine. Teabe küsimine transpordi, reisi- ja veoteenuste kohta. Suulised ja kirjalikud teated. Teenuse broneerimine. Juhiste küsimine ja tee juhatamine. Töö- ja turismireisid. Kohtade, piirkonna või vaatamisväärsuste kirjeldamine. Reisielamused või reisikirjad.

7. Haridus

Haridusasutused ja õppevormid: üld- ja kutseharidusasutused ja koolieelsed lasteasutused, kõrgkoolid ja täiskasvanuõpe. Info kooli ja lasteasutuste kohta. Tunniplaan, koolitused, õppetöö, eelistused, e-kooli teave. Keelelised formaalsused.

8. Vaba aeg ja ajaviide

Kultuuri-, lõbustus- ja spordiasutused. Kultuuri- ja spordiüritused, harrastused, huvid ja meelelahutus. Külaskäigud. Meedia. Päevakajalised sündmused. Uudised. Infootsingud ja veebisuhtlus. Info andmine kultuuri jm teenuse või ürituse kohta. Teenused, soodustused, maksetingimused ning kohtade broneerimine. Reklaamid, suulised ja kirjalikud soovitused, arvamused. Arvuti ja telefonirakendused. Vaba aja veetmise eelistused.

9.Töö ja töösuhted

Erialad, ametid. Töö otsimine ja pakkumine. Tööpakkumis- ja otsimiskuulutused. Info töö ja töötingimuste kohta. Elulookirjelduse (CV) koostamine. Tööintervjuu. Oskused ja võimed. Elukutsevalik, info hankimine enda või teiste ameti ja töökoha kohta. Küsimused töö ja elatise teenimise kohta. Tööpäeva kirjeldamine. Rutiinsed tööülesanded.

10. Igapäevaelu

Pereelu kodus, tööl ja koolis. Elulaad, harjumused, igapäevaelu korraldamine. Külaskäigud ja viisakusvestlus. Päevakava.

11. Keskkond, kohad, loodus, ilm

Info piirkonna, asula, kohtade, loodusobjektide, looduse, keskkonnakaitse, ilmaolude jms kohta. Looduse ja vaatamisväärsuste kirjeldamine. Oluliste paikade geograafilised ja kultuurilised iseärasused. Olud, ilmastik, kliima. Kaartide, skeemide, infovoldikute lugemine.

12. Kultuur ja keeled, keelte õppimine

Maakaart. Keeleõpe. Eesti kultuur, teised eluvaldkonnad. Teave kultuurisündmuste, neil esinejate jms kohta. Kultuurisündmuse kirjeldamine. Kultuuritegelased, üritused, riigid ja rahvused, tavad ja kombed, laulud, vanasõnad. Riigipühad ja tähtpäevad.

Grammatika

Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.

Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine.

Asesõna. Põhivormid.

Sidesõna, kirjavahemärgid.

Tegusõna. Pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus, rektsioon, käskiv ja tingiv kõneviis. Tegevusnimed, ühendtegusõnad. des-vorm.

Ees- ja tagasõnad. Muutumatud sõnad. Sidesõnad. Määrsõnade võrdlusastmed.

Sõnajärjekord. Küsisõnad.

 

Õppemeetodid

Koolitusel on kasutusel tunnetuslik ja kommunikatiivne lähenemine, mille käigus saab õppijast aktiivne õppeprotsessi osaleja ja sotsialiseerumise subjekt.

Kasutusel on digipädevusi, loovust ning funktsionaalset keeleoskust toetavad meetodid. Digitestid, elavad dialoogid, illustreeritud situatsioonid, keelemängud, loovülesanded, probleemõpe  jm soodustavad elavat ja aktiivset keele omandamist. Tänu tehnilistele vahenditele (mikrofon, interaktiivne Led-ekraan ja kõlar) saavad õppijad kursuse jooksul laulda ka karaoket. Olulisel kohal on mäng, mis arendab õppija fantaasiat ja pakub avastamisrõõmu kogu grupile. 

Korraldatakse kinos käimisi ja ekskursioone, kohtumisi eestlastega.

Eesti keele tasemeeksamite läbiviija tutvustab 2 AK testi lahendamisel tehtavaid vigu.

Kursusel valitakse argipäeval tihti kasutatavad suhtlussituatsioonid ning sõnavara õppimine toimub põnevate rollimängude, elulähedaste olukordade imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise kaudu.

Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse teadmisi kõnekäitumisest.

Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

 

Iseseisev ja praktiline töö

Õppija iseseiseva töö alla kuulub endale huvitavate keelekasutuste leidmine, teatud ülesannete sooritamine keelekeskkonnas, suhtlussituatsioonide tekitamine poes, teenindusasutustes, tööl, seltskonnas, ürituste külastamine, mille jooksul kinnistatakse ja praktiseeritakse õpitut. Praktiline töö seisneb õpetaja poolt õppijale esitatavates praktilistes harjutustes, nt veebikeskkonnas Keeletee ja testikeskkonnas TESTEST; lühitekstide lugemine, nende tõlkimine, grammatika- ja sõnavaraharjutused, lühiteadete, kutsete, teemapõhiste tekstide kirjutamine, korratakse, harjutatakse grammatikat, lahendatakse teste, sooritatakse ülesandeid keelekeskkonnas. Praktilise töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Iseseisva töö kohta annab tagasisidet õppija ise.

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Kursuse lõpus viiakse läbi eesti keele B1-taseme lõputest. Test on koostatud innove.ee kodulehel oleva eesti keele B1-taseme konsultatsioonivihiku põhjal (https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2017/10/B1_konsultatsioon_2015.pdf).

Testi läbiviija on õpetaja.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument on tunnistus või tõend.

1. Edukalt on kursuse läbinud need, kes on saanud 100 punktist vähemalt 60 punkti. Samas peab õppija osalema vähemalt 75% kontakttundides. Kursuslastele väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eesti keele koolituse maht, toimumise aeg, koolitaja andmed ja eksamitulemused osaoskuste kaupa.

2. Õppijatele, kes puudusid rohkem kui 25% õppetööst, tunnistust ega tõendit ei väljastata.

3. Õppijad, kelle lõputesti tulemus jääb alla soorituskünnist, saavad tõendi kursusel osalemise kohta.                                                                                                      

4. Õppijad saavad sooritada riikliku tasemeeksami B1-tasemel.

Õpikeskkond

Kõik eesti keele koolitused on leitavad Keelevärava OÜ kodulehel vähemalt 2 nädalat enne koolituse algust. Õppija registreerib end koolitusele kodulehel täites huviavalduse, registreeruda saab ka kohapeal õpperuumides aadressil Sõpruse pst 2, Tartu.

Eesti keele koolitused toimuvad üüritavates õpperuumides aadressil Sõpruse pst 2, Tartu. Kui tekivad ettenägematud asjaolud (õppija haigestumine, koolitaja töölähetus,  koroonaviirusest tingitud eriolukorra väljakuulutamine riigis), toimub koolitus osaliselt online-õppena tasulise Zoom-programmi vahendusel. Zoom-programmi kasutamise tasu katab Keelevärava OÜ koolitaja, õppija jaoks koolitustasu ei tõuse.

Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.

Sõpruse pst 2 õpperuumid on varustatud tänapäevase esitlustehnika- ja internetiühendusega. Ruumides on interaktiivne LED-ekraan, arvuti, mis võimaldab tutvustada õppekava, näidata internetipõhiseid õppeprogramme ning koolitusmaterjale jne. Ruumides on  WIFI ruuter, mikrofon ja kõlar. Printeriga saab vajadusel trükkida jaotusmaterjali. Telefonis on QR Reader rakendus, mille abil on võimalik lugeda või esitada informatsiooni.

Seinal on valge tahvel, grammatikatabelid. Riiulitel on eesti keele raamatud, õpikud, sõnastikud jm keelematerjalid, soovi korral võib õppija neid laenutada.

Ruumides on loomulik valgustus. Iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Õppijate arv ühes klassis/grupis on 6 inimest. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad. Hubase atmosfääri loovad pehmed ja soojad toonid, seinale maalitud loodusmotiivid, lilled, maal, lõhnahajuti, tugitool.

Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad ohutustehnika ja tuleohutuse nõuetele ning sanitaarnormidele.

Õppijale pakutakse vett ja teed. Klassis seisab Saku Läte veeaparaat.

Kodulehelt on võimalik leida erinevaid eesti keele õppimise linke ja harjutusi erinevatele tasemetele.

Õppevahendiks on õpetaja poolt koostatud õppematerjalid ning õpikud, mis tuleb õppijal Keelevärav OÜ-st enne koolitust välja osta.  Õpiku hind 45 eurot lisandub  õppemaksule. Enne koolituse algust saadetakse igale õppijale “Juhend keeleõppijale”. 

Õppematerjalide loend

Põhiõppematerjal

 Mare Kitsnik. Eesti keele õpik B1, B2, 2012.  

Mare Kitsnik. Eesti keele töövihik B1, B2, 2012.

Inga Mangus, Megre Simmul. Tere taas! Eesti keele õpik A2-B1 (B2), 2018.

Lisaõppematerjal

Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik. Eesti keele õpik täiskasvanutele + 3 CD, 2012.

Sirje Rammo, Maarika Teral. Eesti keele grammatika põhireeglid eesti keelt võõrkeelena õppijatele, 2015.

Leelo Kingisepp, Marju Ilves. Algaja õnn. Lugemisoskuse arendamiseks mänge ja ülesandeid, 2016.

Leelo Kingisepp, Marju Ilves. Algaja õnn. Kõnelemisoskuse arendamiseks mänge ja ülesandeid, 2016.

Euroopa keelemapp, 2007.

A.Hausenberg. Iseseisev keelekasutaja B1-B2, 2008.

Koolitaja kvalifikatsioon


Eesti keele koolitusi viib Keelevärava OÜ täienduskoolitusasutuses läbi eesti keele kui võõrkeele õpetaja hariduse ja varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega koolitaja Maria Piik, kes on läbinud täiskasvanute koolitaja kvalifikatsioonikursuse.

Eriala: Eesti keel ja kirjandus, Tallinna Pedagoogikaülikool

Erialased täiendkoolitused

2019 Kiri-Mari Kirjastus, Kuidas panna inimene võõras keeles kõnelema? 6 t 

2019 OÜ Projektiekspert, Ettevõtluskoolitus,160 t

2019 EVÕL Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu konverents, 19 t

2019-20 Rahvaülikool, Inglise keele kursus B1-tase, 108 t

2017 Tartu Ülikool,  Nüüdisaegne õpikäsitlus, 26 t  

2011 Andras, Täiskasvanute koolitaja/ andragoogi                                               kvalifikatsioonikursus, 400 ak.t

Töökogemus:

Keelevärav OÜ 2020-k.a

AS Dialoog 1995-2020

Saranski Riiklik Ülikool 1996

Tartu Haritlaste Liit 1996

Aadress

  • Õpetaja Angela Annilo/ Maria Piik
  • Õppeperiood 26.08.2024 - 28.05.2025
  • Õppe kestus 9 kuud
  • Kursuse maht 270AK: 150 AK auditoorset tööd ja 120 AK iseseisvat ja praktilist tööd
  • Osalejate arv 6
  • Kellaaeg
  • Õppepäevad esmaspäev, kolmapäev
  • Kursuse hind 1800
  • või osamaksetena 9 kuud x 200

Kas teil on küsimus?

Ärge kõhelge meiega ühendust võtmast, meie sõbralik meeskond on siin abiks.

Kliki Siia

Võta meiega ühendust