Kehtib alates 10.11.2020

 

Keelevärav OÜ (14938655) kvaliteedi tagamise alused 

 

Üldsätted

1. Keelevärav OÜ kvaliteedi tagamise alused on koostatud lähtudes Täiskasvanu koolituse seadusest, firma põhikirjast ja õppekorralduse alustest. Kvaliteedi tagamise alused on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks.

2. Keelevärav OÜ korraldab täiskasvanute täienduskoolitust järgmistes valdkonnas: keeleõpe.

 

Tegevusluba

Keelevärav OÜ-le on Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri  Mart Laidmetsa 2.11.2020 käskkirjaga väljastatud tegevusluba nr 1.1-3/20/296 (Keeleseaduse § 283 lõike 2 alusel) keeletasemete A2 ja B1 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituste kohta.

Tegevusluba koos õppekavadega on esitatud ja registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).

 

Õppekavad

1. Täiendkoolituse aluseks on Keelevärav OÜ õppekavad, avatud koolituste õppekavad on avalikustatud keeltekooli kodulehel keelevarav.ee.

2. Õppekavade koostamisel lähtutakse sihtgrupi vajadustest ja täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standartist.

3. Õppekava koostab vastava keele koolitaja, õppekavade eest vastutab  keeltekooli juhataja.

4. Õppekavad vaadatakse läbi üks kord aastas, samuti kogutakse õppekavade kohta õppijatelt tagasisidet iga kursuse kohta. Analüüsi ja tagasiside põhjal viiakse sisse vajalikud muudatused.

5. Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine.

6. Õppekavas on järgmised andmed:

6.1. õppekava nimetus ja kinnitamise aeg;

6.2. õppekavarühm ja koostamise alus;

6.3. õppekava eesmärk ja õpiväljundid;

6.4. sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused;

6.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja   iseseisva töö osakaal;

6.6. õppe sisu;

6.7. õppemeetodid ja õppekeskkonna kirjeldus;

6.8. iseseisva ja praktilise töö kirjeldus

6.9. õppematerjalide loend;

6.9. lõpetamise tingimused (sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid) ja väljastatavad dokumendid;

 6.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus. 7. Tagasiside õppekavade kohta on regulaarne, sellega garanteeritakse õppijate ja õpetaja rahulolu iseenda ja õppeprotsessiga.

Õpikeskkond

Keelevärav OÜ  õpikeskkond hõlmab nii virtuaalset, füüsilist kui vaimset keskkonda.

1. Kõik keelekoolitused on leitavad Keelevärava OÜ kodulehelt vähemalt 4 nädalat enne koolituse algust. Koolitusi korraldatakse nii auditoorselt Tartus kui online-õppena tasulise Zoom-programmi vahendusel. Zoom-programmi kasutamise tasu katab Keelevärav OÜ keeltekool.

Keelehuviline registreerib end koolitusele kodulehel keelevarav.ee täites huviavalduse. Andmed laekuvad Keelevärav OÜ juhatajale, kes võtab keelehuvilisega ühendust, ning uurib tema vajadusi, eesmärke ja kutsub vajadusel testimisele. Registreeruda saab ka kohapeal õpperuumides aadressil Sõpruse pst 2, Tartu (eelnevalt kokku leppides tel 50 91006). Kodulehel rubriigis Kasulik on leitavad õppematerjalid ja keeletestid, mis aitavad keele õppimisele kaasa. Enne koolituse algust saadetakse või trükitakse igale õppijale “Juhend keeleõppijale”, mis hõlbustab keele õppimise protsessi ja aitab õppijal orienteeruda keelemaastikul. Enne kursuse algust tutvustatakse koolituse õppekava. Kodulehele seadistatakse 1. aprillist 2021 tagasiside vorm, mida palume koolituse lõpus õppijal täita. See lahendus aitab analüüsida õppekava ja kursuse mahu optimaalsust, koolitaja professionaalsust, õppija panust õppetöösse, tema edusamme, õppematerjalide sobivust. Samuti korraldatakse tagasiside paberkandjal.

2. Auditoorsed keelekoolitused toimuvad Tartus Sangari majas, aadressil Sõpruse pst 2, mille suureks eeliseks on hea asukoht. Majas asub söökla. Õppetöö toimub kahes üüritavas õpperuumis. Sõpruse pst 2, Tartu õpperuumid on varustatud tänapäevase esitlustehnika- ja internetiühendusega. Ruumides on interaktiivne LED-ekraan, arvuti, mis võimaldab tutvustada õppekava, näidata internetipõhiseid õppeprogramme ning koolitusmaterjale jne. Ruumides on  WIFI ruuter, mikrofon ja kõlar. Printeriga saab vajadusel trükkida jaotusmaterjali. Telefonis on QR Reader rakendus, mille abil on võimalik lugeda või esitada informatsiooni. Seinal on valge tahvel, grammatikatabelid. Riiulitel on eesti keele raamatud, õpikud, sõnastikud jm keelematerjalid, soovi korral võib õppija neid laenutada.

Ruumides on loomulik valgustus. Iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Õppijate arv ühes klassis/grupis on 6 inimest. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad. Hubase atmosfääri loovad pehmed ja soojad toonid, seinale maalitud loodusmotiivid, lilled, maal, lõhnahajuti, tugitool.

Koolitusruumid, õppetehnika ja -vahendid vastavad ohutustehnika ja tuleohutuse nõuetele ning sanitaarnormidele. Ruumides seisavad desinfitseerimisvahendid.

Õppijale pakutakse vett ja teed, klassis seisab Saku Läte veeaparaat, kasutusel ühekordsed topsid.

Õppevahenditeks on õpetaja poolt koostatud õppematerjalid ning õpikud, mis tuleb õppijal Keelevärav OÜ-st enne koolitust välja osta.  Õpiku hind sõltub koolitusest ja on kirjas vastava keele ja taseme õppekavas (hind varieerub 25- 45 eur vahel).

3. Keelevärav OÜ vaimse ja psühholoogilise õpikeskkonna sisuks on  toetava ja turvalise  õhkkonna loomine. Keeleõppijat ümbritseb nähtav ja kuuldav keeletugi. Õppijale antakse piisavalt aega mõttevahetuseks ja tagasisideks. Õppeprotsessi jooksul ületatakse kergesti keelebarjäär. Normiks on juhataja ja koolitajate austav suhtumine õppijatesse, juhtkonna ja pedagoogide omavaheline lugupidav suhtlemine. Koolitajate ja õppijate vahel on head suhted, motiveeriv juhendamine, vastastikune usaldus ning vaba õhkkond.

Pööratakse tähelepanu ka sotsiaalsele aspektile. Koolituse alguses viiakse läbi loeng, kus tutvustatakse koolituse hea tava põhimõtted. Kui koolituse jooksul ilmneb mõni vastasseis, vestleb koolitaja või juhataja õppijaga individuaalselt.  

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja  kord

Keelevärav OÜ-s töötavad erialase kõrgharidusega pedagoogid, kellel on bakalaureuse (BA), magistri (MA) või doktori (PhD) teaduskraad ja töökogemus keeleõppe valdkonnas. Pedagoogidel on erialane, metoodiline, sotsiaalne ja refleksiivne kompetents ning nad vastutavad oma enesetäienduse eest. Koolitajate nimed on kirjas kodulehe rubriigis Õpetajad koos nende kvalifikatsiooni ja töökogemuse andmetega.

Uutele koolitajatele korraldatakse juhataja poolt sissejuhatav koolitus, mille käigus tutvustatakse nutiklassi digivahendeid ja programme. Samuti tutvustab juhataja tunnetuslikku ja kommunikatiivset lähenemist keeleõppele, õppeprotsessis vajalikke digipädevusi, loovust ning funktsionaalset keeleoskust toetavaid meetodeid, õppetegevuse variatiivsust.

Koolitajate professionaalsuse näitajaks on õppeprotsessi näitajate/tulemuste tõhusus. Näiteks, eesti keele taseme kursuste õppijaid orienteeritakse kursuse algusest vastavale tasemeeksamile. Eesti keele taseme koolitajal on eksami sooritajate keskmine protsent on 85%. Õppijaid, kes ei sooritanud esimese korraga eksamit, juhendatakse, motiveeritakse ja suunatakse korduvale eksamile. Kvaliteedi näitajaks on õppijate hulga säilimine õppeprotsessi jooksul ja rahulolu koolitusega. Tagasisidelehel on eraldi koolitaja tööd puudutav analüüs. Suuline tagasiside toimub pidevalt koolituse jooksul, et teha jooksvaid korrektuure.

Õppekvaliteedi tagamiseks korraldatakse õpetajatele 2 korda aastas täienduskoolitusi kas digivahendite/-programmide alal või metoodililisi kursusi. Juhataja (25aastase kogemusega pedagoog) külastab kolleegide tunde ja teeb analüüsi ning soovitusi. 1 kord kvartalis korraldatakse Zoomis õpetajate koosolekuid, kus arutatakse jooksvaid probleeme, tutvustatakse uusi meetodeid ja soovitatakse õppematerjale.

Iga pikema koolituse (enam kui 20 AK ) lõpus täidab koolitaja eneserefleksiooni lehe. Õpetajate töö kvaliteeti hinnatakse õppijate suulise ja kirjaliku tagasiside ning õppijate tasemeeksami tulemuste põhjal. Õpetajad annavad tagasiside ka juhtkonna tööle ja õppeprotsessi korraldus