Meist

Keeleväravа Keeltekoolitus on loodud 17. märtsil 2020. Ettevõtte põhitegevuseks on võõrkeelte (eesti, vene, inglise, saksa, hispaania) õpetamine lastele ja täiskasvanutele. Koolitusfirma pakub nii auditoorset kui ka online-koolitust (individuaal- ja grupiõpe, minirühm). Meie motoks on „Keeleväravad valla!“ ning meie juures saab arendada nii keeli kui meeli, tutvuda erinevate kultuuride ja traditsioonidega. Põnev ja tulemuslik keeleõpe toimub interaktiivtahvliga varustatud hubastes klassides aadressil Sõpruse pst 2, Tartus. Tänu Eesti Töötukassa ettevõtluse alustamise toetusele sai Keelevärav OÜ kiire arengu ja edu osaliseks. Oleme ka Eesti Töötukassa koostööpartner.

 

Nõustamine ja juhendamine keeleõppe küsimustes​

Eesti keele ja teiste võõrkeelte õppenõustamise ja -juhendamise eesmärgiks on määrata õppija üldpädevusi, st reaalseid keeleteadmisi, õpivõimet, oskusi ja eksistentsiaalset pädevust. Vastavalt nendele saame õppijale soovitada keelekoolitust temale sobivaima õppimisviisi  ja -meetodi ning tempoga. 

Eesti keele tasemeeksamit sooritada soovivad ka kliendid, kes ei õpi keelt kursustel, vaid iseseisvalt,  on tihtipeale ebakindlad oma teadmistes ja oskustes ning ei tea, milline näeb välja eksamiformaat ning millisele tasemeeksamile registreerida. Teeme sellele sihtrühmale eesti keele tasemeeksami simulatsioone, käime nendega autentses keelekeskkonnas, kus mängime läbi reaalseid elulisi olukordi. Tutvustame tasemeteste ja soovitame õppija tasemele vastavat eksamit ning anname nõu, kuidas keelt enne eksamit praktiseerida. Julgustame tegema otsuseid, toetame ja abistame ka eksamile registreerimisel. Anname juhiseid, mis aitavad eksamil hästi toime tulla.

Tööintervjuule suunduvad kliendid võivad samuti juhendamist vajada, aitame neil võõrkeeles intervjuud läbi mängida. 

Pärast keeleõppenõustamist või juhendamist saadetakse õppijale e-posti teel vastav analüüs, iseseisva õppe kava või juhend. Tunnistust ega tõendit ei väljastata.

Eesti keele ja teiste võõrkeelte koolitused täiskasvanutele

Kõik õpiväljundipõhised koolitused, alates 20 akadeemilisest tunnist on eesmärgiga kas täiendada võõrkeeleoskust, tutvuda võõrkeele ja kultuuriga, õppida kindlat grammatikateemat või valmistada õppijat ette vastavaks tasemeeksamiks. Pakume nii avalikke, asutusesiseseid kui ka erakoolitusi,  mille vormi, mahu ja ajalise raamistiku lepime kokku tellijaga vastavalt tema võimalustele ja vajadustele. Õppetöö toimub vastavalt tellimusele kas Keelevärava või Tellija õpperuumides. Pakume  lühi- ja pikemaajalisi auditoorseid koolitusi alates 10 AK kuni 160 AK (1 AK=45 min) ja ka ühepäevaseid koolitusi

Keeletunde on võimalik läbi viia ka online keskkonna Zoom vahendusel. Nende koolituste puhul pole õppija asukoht oluline, seetõttu korraldame koolitusi nii väljaspool Tartut kui ka välismaal elavatele keelehuvilistele.

Keelevärav OÜ-l on eesti keele täienduskoolituste tegevusluba A2- ja B1-taseme koolitustele. Eesti keele B2- ja C1-taseme eksamiteks ettevalmistavatele kursustele taotletakse tegevusluba vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele. Nende koolituste eesmärk on arendada muukeelsete õppijate keeleoskust, viies nad tasemele, mis võimaldab neil sooritada riikliku keeleeksami A2-, B1-, B2-, C1-tasemel. Kursuse jooksul arendatakse nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust.   Põhirõhk on spontaansel suulisel väljendusel. 

Pärast tasemeeksami sooritamist on õppijal võimalik taotleda koolituskulude hüvitamist 320 euro ulatuses.

 

Eesti, vene, inglise ja saksa keele ning kultuuri koolitused

 

Meie koolituste eesmärgiks on kujundada, toetada ja arendada laste ja täiskasvanute huvi eesti, vene, inglise ja saksa keele ning kultuuri vastu. Kursusel arendatakse loovust ja sotsiaalseid oskusi, lisaks kooliprogrammile õpitakse kasutama keelt erinevates elulistes olukordades.      Pakume ka  järelõpet neile, kellel on koolis raskusi võõrkeele omandamisega. 

Meie võõrkeelte õppekavad on üles ehitatud rahvuspühade ja tähtpäevade temaatikale. Õpitav sõnavara on ühenduses vastavate riikide kultuurilooga. Kursuste jooksul korraldatakse tähtpäevadega seotud laatu, kontserte, külastatakse muuseume, vaadatakse filme jne. Kursuse lõpus teavad õppijad tähtsamaid pühi ja tähtpäevi, oskavad laulda tähtpäevadel esitatavaid laule, loevad luuletusi, teavad mõistatusi ja vanasõnu, tunnevad vastavate maade rahvakombeid. Koolitus on mitmekülgne ja  haarav ning toimub väikeses rühmas. Iga keeletunni lõpus tehakse 2-4- minutiline kokkuvõte.

Rühmad komplekteeritakse vastavalt õppijate vanusele ja keeleoskusele ning võimetele.

Algtasemel õppivate laste õppemetoodikaks on kuulamine ja kordamine. Mängudes, lauludes ja salmides kinnistatakse õpitud sõnavara.

Tundides kasutame  audiovisuaalset metoodikat ja digitaalseid lahendeid.

Meie ajalugu

2020

Algus

Keeleväravа Keeltekoolitus on loodud 17. märtsil 2020. Firma põhitegevuseks on võõrkeelte (eesti, vene, inglise, saksa, hispaania) õpetamine lastele ja täiskasvanutele. Koolitusfirma pakub nii auditoorset kui ka online-koolitust (individuaal- ja grupiõpe, minirühm).  Meie motoks on  „Keeleväravad  valla!“ ning meie juures  saab arendada nii keeli kui meeli, tutvuda erinevate kultuuride ja traditsioonidega. Põnev ja tulemuslik  keeleõpe toimub interaktiivtahvliga  varustatud hubastes klassides aadressil Sõpruse pst 2, Tartus.