Meist

Keeleväravа Keeltekoolitus on loodud 17. märtsil 2020. Ettevõtte põhitegevuseks on võõrkeelte (eesti, vene, inglise, saksa, hispaania) õpetamine lastele ja täiskasvanutele. Koolitusfirma pakub nii auditoorset kui ka online-koolitust (individuaal- ja grupiõpe, minirühm). Meie motoks on „Keeleväravad valla!“ ning meie juures saab arendada nii keeli kui meeli, tutvuda erinevate kultuuride ja traditsioonidega. Põnev ja tulemuslik keeleõpe toimub interaktiivtahvliga varustatud hubastes klassides aadressil Sõpruse pst 2, Tartus. Tänu Eesti Töötukassa ettevõtluse alustamise toetusele sai Keelevärav OÜ kiire arengu ja edu osaliseks. Oleme ka Eesti Töötukassa koostööpartner.

Nõustamine ja juhendamine keeleõppe küsimustes​ ja ettevalmistus põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse eksamiks

Eesti keele ja teiste võõrkeelte õppenõustamise ja -juhendamise eesmärgiks on määrata õppija üldpädevusi, st reaalseid keeleteadmisi, õpivõimet, oskusi ja eksistentsiaalset pädevust. Vastavalt nendele saame õppijale soovitada keelekoolitust temale sobivaima õppimisviisi  ja -meetodi ning tempoga. 

Eesti keele tasemeeksamit sooritada soovivad ka kliendid, kes ei õpi keelt kursustel, vaid iseseisvalt,  on tihtipeale ebakindlad oma teadmistes ja oskustes ning ei tea, milline näeb välja eksamiformaat ning millisele tasemeeksamile registreerida. Teeme sellele sihtrühmale eesti keele tasemeeksami simulatsioone, käime nendega autentses keelekeskkonnas, kus mängime läbi reaalseid elulisi olukordi. Tutvustame tasemeteste ja soovitame õppija tasemele vastavat eksamit ning anname nõu, kuidas keelt enne eksamit praktiseerida. Julgustame tegema otsuseid, toetame ja abistame ka eksamile registreerimisel. Anname juhiseid, mis aitavad eksamil hästi toime tulla.

Tööintervjuule suunduvad kliendid võivad samuti juhendamist vajada, aitame neil võõrkeeles intervjuud läbi mängida. 

Pärast keeleõppenõustamist või juhendamist saadetakse õppijale e-posti teel vastav analüüs, iseseisva õppe kava või juhend. Tunnistust ega tõendit ei väljastata.

Eesti ja inglise keele  taseme- ning riigieksamid

Keelevärav OÜ-l on eesti keele täienduskoolituste tegevusluba A2-, B1 ja B2-taseme koolitustele. Nende koolituste eesmärk on arendada muukeelsete õppijate keeleoskust, viies nad tasemele, mis võimaldab neil sooritada riikliku keeleeksami A2-, B1-, B2-tasemel. Kursuse jooksul arendatakse nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust.   Põhirõhk on spontaansel suulisel väljendusel. 

Keelevärav pakub ettevalmistust ka inglise keele riigikeele ja rahvusvahelisteks eksamiteks.

Pakume nii avalikke, asutusesiseseid kui ka erakoolitusi. Õppetöö toimub vastavalt kas Keelevärava või Tellija õpperuumides. Pakume koolitusi alates 100 AK kuni 250 AK (1 AK=45 min)

Keeletunde on võimalik läbi viia ka online keskkonna Zoom vahendusel.

 

 

Eesti, vene, ja inglise keele ning kultuuri koolitused lastele

Meie koolituste eesmärgiks on kujundada, toetada ja arendada ka laste huvi eesti, vene, inglise ja saksa keele ning kultuuri vastu. Kursusel arendatakse loovust ja sotsiaalseid oskusi, lisaks kooliprogrammile õpitakse kasutama keelt erinevates elulistes olukordades.      Pakume ka  järelõppe tunde neile, kellel on koolis raskusi võõrkeele omandamisega. 

Meie võõrkeelte õppekavad on üles ehitatud rahvuspühade ja tähtpäevade temaatikal. Õpitav sõnavara on ühenduses vastavate riikide kultuurilooga. Kursuste jooksul korraldatakse tähtpäevadega seotud laata, kontserte, külastatakse muuseume, vaadatakse filme jne. Koolitus on mitmekülgne ja  haarav ning toimub väikeses rühmas.

Rühmad komplekteeritakse vastavalt õppijate vanusele ja keeleoskusele ning võimetele.

Meie ajalugu

2020

Algus

Keeleväravа Keeltekoolitus on loodud tänu Eesti Töötukassa toetusele 17. märtsil 2020. Alates 2021. aastast on firma Eesti Töötukassa partner. Iga aastaga on õppijate arv kasvanud, hetkel õpib koolis 150 õppijat.