Meist

Keeleväravа Keeltekoolitus on loodud 17. märtsil 2020. Firma põhitegevuseks on võõrkeelte (eesti, vene, inglise, hispaania) õpetamine lastele ja täiskasvanutele. Koolitusfirma pakub nii auditoorset kui ka online-koolitust (individuaal- ja grupiõpe, minirühm). Meie motoks on „Keeleväravad valla!“ ning meie juures saab arendada nii keeli kui meeli, tutvuda erinevate kultuuride ja traditsioonidega. Põnev ja tulemuslik keeleõpe toimub interaktiivtahvliga varustatud hubastes klassides aadressil Sõpruse pst 2, Tartus. Tänu Eesti Töötukassa ettevõtluse alustamise toetusele sai Keelevärav OÜ kiire arengu ja edu osaliseks.

 

Nõustamine ja juhendamine keeleõppe küsimustes​

Eesti keele ja teiste võõrkeelte õppenõustamise ja -juhendamise eesmärgiks on määrata õppija üldpädevusi, st reaalseid keeleteadmisi, õpivõimet, oskusi, eksistentsiaalset pädevust. Vastavalt nendele pädevustele saame õppijale soovitada optimaalset keelekoolitust temale sobiva õppimisviisi  ja -meetodi ning tempoga. 

Tasemeeksamit sooritada soovivad kliendid, kes ei õpi keelt kursustel, vaid iseseisvalt,  on tihtipeale ebakindlad oma teadmistes ja oskustes ning ei tea, milline näeb välja eksamiformaat ning millisele tasemeeksamile registreerida. Teeme sellele sihtrühmale tasemeeksami simulatsioone, käime nendega autentses keelekeskkonnas, kus mängime läbi reaalseid elulisi olukordi, tutvustame tasemeteste ja soovitame õppija tasemele vastavat eksamit ning seda, kuidas keelt enne eksamit praktiseerida. Julgustame tegema otsuseid, toetame, abistame ka eksamile registreerimisel. Anname juhiseid, mis aitavad eksamil hästi toime tulla.

Tööintervjuule suunduvad kliendid saavad samuti juhendamist ja võõrkeeles intervjuu läbimängimist. 

Keeleõppenõustamise ja juhendamise lõpus saadetakse õppijale e-posti teel vastav iseseisva õppe kava, analüüs, ainekava või juhend. Tunnistust välja ei anta.

 

Eesti ja teiste võõrkeelte koolitused täiskasvanutele

Kõik õpiväljundipõhised koolitused, alates 20 akadeemilisest tunnist on eesmärgiga kas täiendada võõrkeeleoskust, tutvuda võõrkeele ja kultuuriga, õppida kindlat grammatikateemat või valmistada õppijat ette vastavaks tasemeeksamiks. Pakume nii avalikke, asutusesiseseid kui ka erakoolitusi,  mille vormi, mahu ja ajalise raamistiku lepime kokku tellijaga vastavalt võimalustele ja vajadustele. Õppetöö toimub vastavalt tellimusele kas ettevõtja õpperuumis või tellijapoolses asutuses. Pakume  lühi- ja pikemaajalisi auditoorseid koolitusi (alates 10 AK kuni 160 AK), ühepäevakoolitusi, eratunni minimaalne pikkus on 1 AK (ühe akadeemilise tunni pikkus on 45 minutit). Koolitamist on võimalik läbi viia ka online programm Zoomi teel, neid koolitusi korraldame nii Eestis kui ka välismaal elavatele keelehuvilistele. Interaktiivse LED-tahvliga on tunni läbiviimine väga mugav ja mänguline.

Mõned koolitused koosnevad moodulitest (nt A1.1 ja A1.2). Keelevärav OÜ-l on eesti keele täienduskoolituste tegevusluba (A2- ja B1-taseme koolitused). Eesti keele tasemeeksamiteks (B2, C1) ettevalmistavatele koolitustele taotletakse tegevusluba vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele. Eesti keele koolituste eesmärk on arendada muukeelsete õppijate keeleoskust, viies nad tasemele, mis võimaldab neil sooritada riikliku keeleeksami A2-, B1-, B2-, C1-tasemel. Kursuse jooksul arendatakse nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust.   Põhirõhk on spontaansel suulisel väljendusoskusel.

 

Eesti ja inglise keele ning kultuuri koolitused lastele

 

Koolituste eesmärgiks on kujundada, toetada ja arendada laste huvi eesti  ja inglise keele ning kultuuri vastu, arendada loovust ja sotsiaalseid oskusi, pakkuda ühelt poolt eesti/inglise keele süvaõpet ja teiselt poolt järeleõpet neile, kellel on koolis raskusi võõrkeele omandamisega. 

Eesti keele õppekavad on üles ehitatud Eesti rahvuspühade ja tähtpäevade temaatikale. Õpitav sõnavara on ühenduses eestlaste kultuurilooga. Kursuse jooksul korraldatakse tähtpäevadega seotud laatu, kontserte, külastatakse Eesti Põllumajandusmuuseumi, Eesti Rahva Muuseumi jne. Kursuse lõpus teavad lapsed Eesti tähtsamaid pühi ja tähtpäevi, oskavad laulda tähtpäevadel esitatavaid laule, loevad luuletusi, teavad eesti mõistatusi ja vanasõnu, tunnevad eesti rahvakombeid. Koolitus on mitmekülgne ja  haarav ning toimub väikeses rühmas. Iga tunni lõpus tehakse 3–5-minutiline refleksioon.

Tunnis kasutame  audiovisuaalset metoodikat, digitaalseid lahendeid.

Rühmad komplekteeritakse vastavalt õppijate vanusele ja keeleoskusele ning võimetele.

Algtasemel õppivate laste õppemetoodikaks on kuulamine ja kordamine. Mängudes, lauludes, salmides kinnistatakse õpitud sõnavara.

Meie ajalugu

2020

Algus

Keeleväravа Keeltekoolitus on loodud 17. märtsil 2020. Firma põhitegevuseks on võõrkeelte (eesti, vene, inglise, hispaania) õpetamine lastele ja täiskasvanutele. Koolitusfirma pakub nii auditoorset kui ka online-koolitust (individuaal- ja grupiõpe, minirühm).  Meie motoks on  „Keeleväravad  valla!“ ning meie juures  saab arendada nii keeli kui meeli, tutvuda erinevate kultuuride ja traditsioonidega. Põnev ja tulemuslik  keeleõpe toimub interaktiivtahvliga  varustatud hubases klassis aadressil Sõpruse pst 2, Tartus.