Eesti keel 1.klass

1.klassi lõpetaja oskab osaoskuste kaupa:
 Kuulamine
Mõistab eakohasel tasemel lihtsaid vestlusi ning lühikeste jutustuste, teadete ja sõnumite sisu, kui need on talle tuttaval teemal, seotud igapäevaste tegevustega ning esitatud aeglaselt ja selgelt. Vajab kordamist ja selget hääldust.
Lugemine
Loeb üldkasutatava sõnavaraga lühikesi tavatekste nn täissõna meetodil; leiab eakohasel tasemel tekstis sisalduvat infot ja saab aru lihtsama teksti mõttest. Lugemise tempo on aeglane.
Rääkimine
Oskab eakohasel tasemel kirjeldada lähiümbrust, igapäevaseid toiminguid ja inimesi. Kasutab põhisõnavara ja lihtsamaid käibefraase, grammatilisi konstruktsioone ning lausemalle. Suudab eakohasel tasemel alustada ja lõpetada lühivestlust, kuid ei suuda seda juhtida.
Kirjutamine
Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja inimeste kirjeldusi. Kirjutab lihtsaid teateid igapäevaeluga seotud tegevustest (nt postkaart, kutse); koostab lühisõnumeid. Oskab näidise järgi koostada lühikesi tekste, abivahendina kasutab õpikusõnastikku.
Grammatika
Kasutab eakohasel tasemel mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu grammatika põhivaras (nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise ühildumisel). Teab põhiarvsõnu 100-piires, järgarvsõnu 10- piires nimetavas käändes. Tunneb ära sõnade ainsus- ja mitmusvormid, jaatava ja eitava kõne, moodustab lihtsamaid küsilauseid.
Teemad: Mina ja teised, kodu ja lähiümbrus, Eesti ja sümbolid, õppimine, vaba aeg, loomad, riided, toiduained.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 • 1.grupp eesti keel vene koolis Kati Harjo
 • Algus .09.2022
 • Õppe kestus 9 kuud
 • Kursuse maht 60 akadeemilist tundi
 • Vanus 7
 • Õppijate arv klassis 6 last
 • Kellaaeg :55-18:40
 • Õppepäevad esmaspäev
 • Kursuse hind 576€
 • või osamaksetena 9 kuud x 64 €
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 • 1.grupp eesti keel eesti koolis Merle Tarkonen
 • Algus .09.2022
 • Õppe kestus 9 kuud
 • Kursuse maht 60 akadeemilist tundi
 • Vanus 7
 • Õppijate arv klassis 6 last
 • Kellaaeg :55-18:40
 • Õppepäevad esmaspäev
 • Kursuse hind 576€
 • või osamaksetena 9 kuud x 64 €

Kas teil on küsimus?

Ärge kõhelge meiega ühendust võtmast, meie sõbralik meeskond on siin abiks.

Kliki Siia

Võta meiega ühendust