Eesti keel A2

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistava kursuse õppekava

 

Tegevusluba antud kantsleri  Mart Laidmetsa käskkirjaga 2.11.2020 nr 1.1-3/20/296  Keeleseaduse § 283 lõike 2 alusel.

Õppekavarühm

Keeleõpe

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja ülesehitus

A2-tase saavutatakse 270 akadeemilise tunniga, nendest 150 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 120 akadeemilist tundi iseseisvat ja praktilist tööd. Õppija haigestumise, koolitaja töölähetuse või koroonaviirusest tingitud eriolukorra väljakuulutamise korral on võimalik õppida individuaalselt või rühmas digivahendite (Zoom-programmi) vahendusel.

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Kursus on mõeldud täiskasvanutele, kelle emakeel pole eesti keel ning kes  alustavad eesti keele õpinguid nullist või on läbinud eesti keele koolituse keeletasemele A1 ja soovivad omandada eesti keele oskust keeletasemele A2. Eesti keele A1-taseme koolitus võib olla läbitud nii Keelevärav OÜ-s kui ka mõnes teises keeltekoolis või iseseisvalt.

Testimiseks kasutan eesti keele firmasisest A1-taseme testi ja vestlust. Koolituse mahtu  võib  vähendada kuni 200 akadeemilise tunnini, samuti võib õppija liituda rühmaga  hiljem, kui  algne firmasisene keeletest ja vestlus näitavad, et õppijal on omandatud A1- taseme oskused. Õigete vastuste osakaal peab olema 80%.

Õppe alustamise tingimuseks  on  huviavalduse täitmine.

 

Eesmärk

A2-taseme keeleoskuste ja -vilumuste omandamine ja õppija  ettevalmistamine A2-taseme riiklikuks tasemeeksamiks.

 

Õppekeel

Kursus toimub vene või inglise keele baasil.

 

 

Õpiväljundid

Kursuse läbimisel omandab õppija eesti keele A2-taseme keeleoskuse ja oskab lahendada riikliku tasemeeksami tüüpülesandeid. 

Koolituse lõpuks õppija:

–   saab aru selgelt ja aeglaselt hääldatud fraasidest, sageli kasutatavatest sõnadest ja lausetest, mis on vahetult seotud õppija oluliste valdkondadega;

–   oskab lihtsal viisil ning üldsõnaliselt väljenduda igapäevastes tüüpilistes suhtlusolukordades või oma huvivaldkonna teemade piires;

–   mõistab lühikesi, lihtsaid tekste;

–   oskab kirjutada väga lihtsaid teateid ja isiklikke kirju.

 

Kursuse läbinud valdavad sõnavara järgmistel teemadel: tervis ja tervishoid, eluase ja kinnisvara, toitlustamine, transport ja reisimine, haridus, vaba aeg ja ajaviide, töö ja töösuhted, olmeteenused, avalikud asutused, isiklikud suhted.

 

 

Õppe sisu

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 

1.     Tutvumine

Tutvumine, tutvustamine. Isikuandmed. Pere, sugulased ja sugupuu. Perekonnaseis. Välimus, iseloom. Tähestik, kõneetikett, häälduse reeglid. Ankeediandmed. Küsisõnad.

2.     Igapäevaelu, kodu ja kodukoht

Kodu ja koduümbrus, kodutarbed ja -tehnika, kodused tööd, koduloomad, info küsimine korteri või maja kohta, kuulutuste koostamine, majapidamine. Igapäevased olmetingimused.  

3.     Kultuur, rahvused, keeled

Päritolumaa kirjeldus, keeleoskus, emakeel, võõrkeeled, riigid, pealinnad. Võõrkeelte õppimine. Maakaart, Eesti geograafia. Tähtpäevad, pühad, laulud. Traditsioonilised toidud, riided, kombed. Visiitkaardid.

4.     Keskkond, kohad, ilm ja loodus

Ilmakaared, ilmateated, riietus. Aastaajad. Linnud, loomad, taimed.

5.     Töö ja töösuhted

Tööpakkumiskuulutused. Ankeet elulooandmetega. Tööintervjuu – elukutsed ja ametid, töökoha kirjeldamine, kavatsused, tööülesanded, ametialane info. Töökohateated.

6.     Haridus

Põhiinfo kooli ja lasteasutuste kohta. Tunniplaan, koolitused, õppeasutused, õppetöö, eelistused, e-kooli faktiteave, teated lasteasutuste ja koolikoosoleku kohta.

7.     Toitlustamine

Laua reserveerimine, toitlustusasutuste kirjalik reklaam, menüü, toidu valimine, toidukaupade sildid ja toidu koostise tüüpelemendid,  söökide ja jookide tellimine menüü põhjal, maksmiseelistus. Toitumisharjumused. Päevapakkumised, retseptid.

8. Olmeteenused ja kaubandus

Postiteenused, pangateenused, kindlustus, juuksur ja iluteenused, kingsepp, keemiline puhastus, pesumaja jms. Poed, kaubanduskeskused, side- ja infoteenused jms.  Lahtiolekuajad, teenuse liigid ja hinnad. Teenusetutvustus, sildid. Põhiteenused ja lihtsamad toimingud. Ostud, hinnad, kvaliteet. Kogus, mõõt, suurus.

   9. Transport ja reisimine 

Ühistransport, sh kaugsõidud (lennuk, laev, rong, buss), linnatransport, individuaaltransport, kaubavedu ja veoteenus, reisibürood, majutusasutused. Väljumis- ja saabumisajad, piletiostud jaamast ja kodulehelt T-pilet. Tee juhatamine. Faktiteabe hankimine.

        10. Tervis ja tervishoid

Tervishoiuasutused. Vastuvõtuajad, kuupäevad, kaebused, raviteenuste hinnad ja maksmistingimused, tervishoiuasutuse kirjalik info (sildid, teated jms), arsti vastuvõtule registreerimine, kiirabile faktiteabe andmine, ravimite ostmine.

        11. Vaba aeg ja ajaviide/harrastused

Kultuuri-, meelelahutus- ja spordiasutused.  Kultuuri-, meelelahutus- ja spordiüritused. Harrastused, huvid ja meelelahutus. Ametlikud vastuvõtud ja külaskäik.  Meedia, infootsingud ja veebisuhtlus. Kultuurihuvid. Sünnipäeva tähistamine. Maitsed ja harjumused.

Grammatika

Käänded. Isikulised asesõnad. Jaatav ja eitav kõne, pööramine olevikus, lihtminevikus ja täisminevikus, ma– ja da-tegevusnimi. Kindel kõneviis. Tingiv kõneviis. Käskiv kõneviis. Määrsõnad. Omadussõnade võrdlemine. Põhiarvsõnad ja järgarvsõnad. Tagasõnad. Küsisõnad kas?, mis?, kes? jne. Asukoha kirjeldamine: keskel, paremal, vasakul, üleval, all, tagaplaanil, esiplaanil.

Õppemeetodid

Koolitusel on kasutusel tunnetuslik ja kommunikatiivne lähenemine, mille käigus saab õppijast aktiivne õppeprotsessis osaleja ja sotsialiseerumise subjekt.

Kasutusel on digipädevusi, loovust ning funktsionaalset keeleoskust toetavad meetodid. Digitestid, elavad dialoogid, illustreeritud situatsioonid, rollimängud, loovülesanded, probleemõpe  jm soodustavad elavat ja aktiivset keele omandamist. Tänu tehnilistele vahenditele (mikrofon, interaktiivne LED-ekraan, kõlar jt) saavad õppijad kursuse jooksul laulda ka karaoket. Olulisel kohal on mäng, mis arendab õppija fantaasiat ja pakub avastamisrõõmu kogu grupile.

Korraldatakse kohtumisi eestlastega.

Eesti keele tasemeeksamite läbiviija tutvustab 2 AK testi lahendamisel tehtavaid vigu.

Kursusel valitakse argipäeviti tihti esinevad suhtlussituatsioonid ning sõnavara õppimine toimub põnevate rollimängude, elulähedaste olukordade imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise kaudu.

Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.

Lisaks teadmistele saab õppija veel palju positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Iseseisva ja praktilise töö kirjeldus

Õppija iseseiseva töö hulka kuulub endale huvitavate keelekasutuste leidmine, teatud ülesannete sooritamine keelekeskkonnas, suhtlussituatsioonide tekitamine poes, teenindusasutustes, tööl, seltskonnas, ürituste külastamine, mille jooksul kinnistatakse ja praktiseeritakse õpitut. Praktiline töö seisneb õpetaja poolt õppijale esitatavates praktilistes harjutustes, nt veebikeskkonnas Keeleklikk ja testikeskkonnas TESTEST, samuti lühitekstide lugemine, nende tõlkimine, grammatika- ja sõnavaraharjutused, lühiteadete, kutsete, teemapõhiste tekstide kirjutamine; korratakse, harjutatakse grammatikat, lahendatakse teste, sooritatakse ülesandeid keelekeskkonnas. Praktilise töö kohta annab tagasisidet kas testimiskeskkond või õpetaja. Iseseisva töö kohta annab tagasisidet õppija ise.

 

Õpingute lõpetamise nõuded

Kursuse lõpus viiakse läbi A2-taseme lõputest. Test on koostatud innove.ee kodulehel oleva eesti keele A2-taseme konsultatsioonivihiku põhjal (https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2017/10/A2_konsultatsioon_2015.pdf).

Testi läbiviija on õpetaja.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument on tunnistus või tõend.

1. Edukalt on kursuse läbinud need, kes on saanud 100 punktist vähemalt 60 punkti. Samas peab õppija osalema vähemalt 75% kontakttundides. Kursuslastele väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eesti keele koolituse maht, toimumise aeg, koolitaja andmed ja eksamitulemused osaoskuste kaupa.

2. Õppijatele, kes puudusid rohkem kui 25% õppetööst, tunnistust ega tõendit ei väljastata.

3. Õppijad, kelle lõputesti tulemus jääb alla soorituskünnist, saavad tõendi kursusel osalemise kohta.

4. Õppijad saavad sooritada riikliku tasemeeksami A2-tasemel.

Õpikeskkond

Kõik eesti keele koolitused on leitavad Keelevärava OÜ kodulehel vähemalt 2 nädalat enne koolituse algust. Õppija registreerib end koolitusele kodulehel, täites huviavalduse. Registreeruda saab ka kohapeal õpperuumides aadressil Sõpruse pst 2, Tartu.

Eesti keele koolitused toimuvad üüritavates õpperuumides aadressil Sõpruse pst 2, Tartu. Kui tekivad ettenägematud asjaolud (õppija haigestumine, koolitaja töölähetus,  koroonaviirusest tingitud eriolukorra väljakuulutamine riigis), toimub koolitus osaliselt online-õppena tasulise Zoom-programmi vahendusel. Zoom-programmi kasutamise tasu katab Keelevärava OÜ koolitaja, õppija jaoks koolitustasu ei suurene.

Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.

Sõpruse pst 2 õpperuumid on varustatud tänapäevase esitlustehnika ja internetiühendusega. Ruumis on interaktiivne LED-ekraan, arvutid, mis võimaldavad tutvustada õppekava, näidata internetipõhiseid õppeprogramme ning koolitusmaterjale jne. Ruumides on  WIFI ruuter, mikrofon ja kõlar. Printeriga saab vajadusel trükkida jaotusmaterjali. Telefonis on QR Reader rakendus, mille abil on võimalik lugeda või esitada informatsiooni.

Seinal on valge tahvel, grammatikatabelid. Riiulitel on eesti keele raamatud, õpikud, sõnastikud jm keelematerjalid, soovi korral võib õppija neid laenutada.

Ruumides on loomulik valgustus, iga õppija jaoks on piisavalt ruumi ja valgust. Õppijate arv ühes klassis/grupis on 6 inimest. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad. Hubase atmosfääri loovad pehmed ja soojad toonid, seinale maalitud loodusmotiivid, maalid, lilled, lõhnahajuti, tugitool.

Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad ohutustehnika ja tuleohutuse nõuetele ning sanitaarnormidele.

Õppijale pakutakse vett ja teed. Ruumis seisab Saku Läte veeaparaat.

Kodulehelt on võimalik leida erinevaid eesti keele õppimise linke ja harjutusi erinevatele tasemetele.

Õppevahenditeks on õpetaja poolt koostatud õppematerjalid ning õpik, mis tuleb õppijal Keelevärav OÜ-st enne koolitust välja osta.  Õpikute hind 48 eurot  lisandub  õppemaksule. Enne koolituse algust saadetakse igale õppijale “Juhend keeleõppijale”.

 

Õppematerjalide loend

Põhiõppematerjal

I. Mangus, M. Simmul.  Tere! Eesti keele õpik algajatele, 2012.

I. Mangus, M. Simmul.  Tere! Estonian for Beginners 0-A1, 2012.

I. Mangus, M. Simmul. Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2, 2017.

I. Mangus, M. Simmul. Tere jälle! Sõnakaardid, 2010.

I. Mangus, M. Simmul. Tere jälle! Textbook of Estonian A1-A2, 2017.

 

Lisaõppematerjal

M. Ilves. Algaja keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus. HTM ja Eesti Keele Sihtasutus, 2008.

M. Pesti, H. Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1, 4. tr, 2018.

L. Kingisepp, M. Ilves. Algaja õnn. Lugemisoskuse arendamiseks mänge ja ülesandeid, 2016.

L. Kingisepp, M. Ilves. Algaja õnn. Kõnelemisoskuse arendamiseks mänge ja ülesandeid, 2016.

H. Metslang. Juhend iseseisvaks keeleõppeks, 2013.

Euroopa keelemapp, 2007.

Koolitaja kvalifikatsioon

Eesti keele koolitusi viib Keelevärava OÜ täienduskoolitusasutuses läbi eesti keele kui võõrkeele õpetaja hariduse ja varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega koolitaja Maria Piik, kes on läbinud täiskasvanute koolitaja kvalifikatsioonikursuse.

 

Eriala: Eesti keel ja kirjandus, Tallinna Pedagoogikaülikool

Erialased täiendkoolitused

2019 Kiri-Mari Kirjastus, Kuidas panna inimene võõras keeles kõnelema? 6 t 

2019 OÜ Projektiekspert, Ettevõtluskoolitus,160 t

2019 EVÕL Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu konverents, 19 t

2019-20 Rahvaülikool, Inglise keele kursus B1-tase, 108 t

2017 Tartu Ülikool,  Nüüdisaegne õpikäsitlus, 26 t  

2011 Andras, Täiskasvanute koolitaja/ andragoogi                                               kvalifikatsioonikursus, 400 ak.t

Töökogemus:

Keelevärav OÜ 2020-k.a

AS Dialoog 1995-2020

Saranski Riiklik Ülikool 1996

 

Tartu Haritlaste Liit 1996

Aadress

 • Grupp 1
 • Õpetaja Kristi Voore
 • Õppeperiood 01.02.2024 - 28.11.2024
 • Õppe kestus 9 kuud
 • Kursuse maht 270 AK, nendest 140 AK auditoorset tööd ja 130 AK iseseisvat ja praktilist tööd
 • Õppijate arv klassis 6
 • Kellaaeg 19.40-21.10
 • Õppepäevad teisipäev, neljapäev
 • Kursuse hind 1680 €
 • või osamaksetena 9 kuud x 200 €
 • Grupp 2
 • Õpetaja Marika Merila//Maria Piik
 • Õppeperiood 27.08.24-29.05.25
 • Õppe kestus 9 kuud
 • Kursuse maht 270 AK: 150 AK auditoorset tööd ja 120 AK iseseisvat ja praktilist tööd
 • Õppijate arv klassis 6
 • Kellaaeg
 • Õppepäevad teisipäev, neljapäev
 • Kursuse hind 1800 €
 • või kuus 9 kuud x 200 €

Kas teil on küsimus?

Ärge kõhelge meiega ühendust võtmast, meie sõbralik meeskond on siin abiks.

Kliki Siia

Võta meiega ühendust