Eesti keel A1-taseme kursus minirühmas

Õppekavarühm

Võõrkeeled

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

 Kogu kursuse maht on 210 akadeemilist tundi – 100 akadeemilist tundi  auditoorset tööd ja 110 akadeemilist tundi iseseisvat ja praktilist tööd. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Täiskasvanu, kes ei ole varem eesti keelt õppinud. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine st Keelevärava kodulehel huviavalduse täitmine või kohapeal Keelevärava õppeklassis.

Eesmärk

A1-taseme keeleoskuse saavutamine.

Õppekeel:  vene keele baasil.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

      oskab lihtsal viisil suhelda, küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata;

      oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta;

      saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest, lihtsatest lausetest siltidel, plakatitel, kataloogis;

      oskab ilma kõrvalise abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb;

      oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ja täita formulare personaalsete andmetega.

Õppe sisu

Moodul A1.1

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 

1.Tutvumine- tutvumis- ja viisakusväljendid, hüvastijätt, kõneetikett, keeled.

2. Perekond ja sugulased- perekonnaseis, vanus, välimus, rollid, igapäevased tegevused.

3. Kohtumised- asutused linnas, kellaaeg, helistamine, etikett.

4. Elukoht- asjad kodus, arvud, aadress, kuulutused, kohad.

5. Töö ja puhkus- päev, nädal, kuu. Vaba aeg. Huvid ja hobid. Koduloomad.

6.Linnas- objektid linnas ja maal. Piletite ostmine, info küsimine. Sildid. Tee juhatamine. Takso tellimine.

Moodul A1.2

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad

7. Poes ja turul- toiduained, retseptid. Viisakas palumine/tellimine.

8. Kohvikus- road. Viisakas palumine/tellimine.

9. Ilm ja ilmakaared- sademed. Aastaajad. Omadussõnad. Keskvõrre.

10. Isikuandmete kirjutamine ankeetidesse. Õnnitlused, avaldused.

11. Kes olen mina – minu töö, elamiskoht, minu huvid ja sõbrad.

12. Pühad ja tähtpäevad – õnnitlemine ja õnnitlusele vastamine. 

Õppemeetodid

Koolitusel on kasutusel tunnetuslik ja kommunikatiivne lähenemine, mille käigus saab õppijast aktiivne õppeprotsessi osaleja ja sotsialiseerumise subjekt.

Kasutusel on digipädevusi, loovust ning funktsionaalset keeleoskust toetavad meetodid. Digitestid, elavad dialoogid, illustreeritud situatsioonid, keelemängud, loovülesanded, grammatilised tabelid jm soodustavad elavat ja aktiivset keele omandamist. Tänu tehnilistele vahenditele (mikrofon, interaktiivne Led-ekraan ja kõlar) saavad õppijad kursuse jooksul laulda ka karaoket. Olulisel kohal on mäng, mis arendab õppija fantaasiat ja pakub avastamisrõõmu kogu grupile. 

Korraldatakse kohtumist ka eestlasest mõne eriala esindajaga.

Kursusel valitakse argipäeval tihti kasutatavad suhtlussituatsioonid ning sõnavara õppimine toimub põnevate rollimängude, elulähedaste olukordade imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise kaudu.

Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse teadmisi kõnekäitumisest.

Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijale kui ka õpetajatele.

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Kursuse lõpus viiakse läbi eesti keele A1-taseme lõputest.

Testi läbiviija on õpetaja.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument on tunnistus või tõend.

1. Edukalt on kursuse läbinud õppija, kes on saanud 100 punktist vähemalt 60 punkti. Samas peab õppija osalema vähemalt 75% kontakttundides. Kursuslasele väljastatakse tunnistus, kuhu märgitakse eesti keele koolituse maht, toimumise aeg, koolitaja andmed ja eksamitulemused osaoskuste kaupa.

2. Õppijale, kes puudub rohkem kui 25% õppetööst, tunnistust ega tõendit ei väljastata.

3. Õppija, kelle lõputesti tulemus jääb alla soorituskünnist, saab tõendi kursusel osalemise kohta.                                                                                                      

Õpikeskkond

Eesti keele koolitused toimuvad üüritavates õpperuumides aadressil Sõpruse pst 2, Tartu. Kui tekivad ettenägematud asjaolud (õppija haigestumine, koolitaja töölähetus,  koroonaviirusest tingitud eriolukorra väljakuulutamine riigis), toimub koolitus osaliselt online-õppena tasulise Zoom-programmi vahendusel. Zoom-programmi kasutamise tasu katab Keelevärava OÜ koolitaja, õppija jaoks koolitustasu ei tõuse.

Sõpruse pst 2 õpperuumid on varustatud tänapäevase esitlustehnika- ja internetiühendusega. Ruumides on interaktiivne LED-ekraan, arvuti, mis võimaldab tutvustada õppekava, näidata internetipõhiseid õppeprogramme ning koolitusmaterjale jne. Ruumides on  WIFI ruuter, mikrofon ja kõlar. Printeriga saab vajadusel trükkida jaotusmaterjali. Telefonis on QR Reader rakendus, mille abil on võimalik lugeda või esitada informatsiooni.

Seinal on valge tahvel, grammatikatabelid. Riiulitel on eesti keele raamatud, õpikud, sõnastikud jm keelematerjalid, soovi korral võib õppija neid laenutada.

Ruumides on loomulik valgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad. Hubase atmosfääri loovad pehmed ja soojad toonid, seinale maalitud loodusmotiivid, lilled, maal, lõhnahajuti, tugitool.

Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad ohutustehnika ja tuleohutuse nõuetele ning sanitaarnormidele.

Õppijale pakutakse vett ja teed. Klassis seisab Saku Läte veeaparaat.

Kodulehelt on võimalik leida erinevaid eesti keele õppimise linke ja harjutusi erinevatele tasemetele.

Enne koolituse algust saadetakse igale õppijale “Juhend keeleõppijale”.

 

Õppematerjal

Inga Mangus, Merge Simmul. Tere! Eesti keele õpik algajatele 0-A1. 2009

Inga Mangus, Merge  Simmul. Tere! Estonian for Beginners 0-A1. 2017

Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1.Neljas trükk 2018

Leelo Kingsepp, Marju Ilves. Algaja õnn. Kõnelemisoskuse arendamiseks mänge ja ülesandeid. 2016

Euroopa keelemapp (Väljatöötatud Dialoogi  poolt  Rahvusvahelise Euroopa projekti EuroIntegrELP  raames). 2007

Koolitaja kvalifikatsioon

Eesti keele koolitusi viib Keelevärava OÜ täienduskoolitusasutuses läbi eesti keele kui võõrkeele õpetaja hariduse ja varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega koolitaja Maria Piik, kes on läbinud täiskasvanute koolitaja kvalifikatsioonikursuse.

Eriala: Eesti keel ja kirjandus, Tallinna Pedagoogikaülikool

Erialased täiendkoolitused

2019 Kiri-Mari Kirjastus, Kuidas panna inimene võõras keeles kõnelema? 6 t 

2019 OÜ Projektiekspert, Ettevõtluskoolitus,160 t

2019 EVÕL Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu konverents, 19 t

2019-20 Rahvaülikool, Inglise keele kursus B1-tase, 108 t

2017 Tartu Ülikool,  Nüüdisaegne õpikäsitlus, 26 t  

2011 Andras, Täiskasvanute koolitaja/ andragoogi                                          

kvalifikatsioonikursus, 400 ak.t

Töökogemus:

Keelevärav OÜ 2020-k.a

AS Dialoog 1995-2020

Saranski Riiklik Ülikool 1996

Tartu Haritlaste Liit 1996

Õppekava on  koostatud  ja kinnitatud 10.08.2020

Õppekava koostas eesti keele õpetaja Maria Piik, kinnitas Keelevärav OÜ juhataja Maria Piik.

 

A1-taseme eesti keele kursus minirühmas järgi (11.10.21-11.02.22, maksumus 1523 eurot)


Asukoht

Kas teil on küsimus?

Ärge kõhelge meiega ühendust võtmast, meie sõbralik meeskond on siin abiks.

Kliki Siia

Võta meiega ühendust