Marika Merila

HARIDUS

2022 – … Tartu Ülikool
Eripedagoogika ja logopeedia, bakalaureus
2004 – 2007 Tallinna Ülikool
Alushariduse pedagoog, bakalaureus
1989 – 1993 Tallinna Pedagoogikakool
Lasteaiakasvataja, keskeriharidus
1986 – 1988 Tallinna Pedagoogiline Instituut
Vene keele ja kirjanduse õpetaja, lõpe

Töökogemus

2023 Keelevärav OÜ
2021 – 2022 Tartu Lasteaed Annike, pilootprojekti eesti keele õpetaja
2002 – 2020 Pärnu Lasteaed Kelluke, keelekümbluslasteaia direktor
2000 – 2002 Kõima Lasteaed, õpetaja-direktor
1995 – 2000 Tallinna Liikuri Lasteaed, keelekümblusõpetaja
1989 – 1995 Kuusalu Lasteaed Jussike, õpetaja

 

Erialased täiendkoolitused
2023 Vestlusklubi: Filmid keeletundi (1,5t), EKTKÕL
2023 LAK-õpe (3 EAP), Tartu Ülikool
2023 E- nagu Eesti õppemetoodika,Kiri-Mari Kirjastus
2023 40 mängu kaartidega O&K, Keelekeskus Game
2023 Emakeele ja teiste keelte omandamine (3 EAP), Tartu Ülikool
2023 Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas II (52t), Tallinna Ülikool
2023 Digitaalse sisuloome alused (2 EAP), Tartu Ülikool
2022 Keeleõppe tandemkursus (3 EAP), Tartu Ülikool
2022 Mikrokraadiprogramm Täiskasvanute koolitaja: eesti keel teise keelena (30 EAP), Tartu Ülikool
2022 Robootika- ja MATIK vahendite lõimimine õppetegevustesse alus- ja alghariduses (52t), Tallinna Ülikool
2022 Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas I (104t), Tallinna Ülikool
2021 Keelekümbluse põhimõtetest lasteaia õpetajatele (4t), Haridus- ja Noorteamet
2021 Õpi ja õpeta: täiskasvanute koolitaja koolitustegevuse arendaja ja õppimise toetajana (78t), Tallinna Ülikool
2021 Õppematerjalide loomine digivahenditega (12t), OÜ Innowise
2021 Tõhus keeleõpe (4t), Tartu Metoodikakeskus
2021 Lugev laps (7t), Eesti Kirjandusmuuseum
2021 Lugema ja kirjutama õpetamine algklassides (4t), Tartu Metoodikakeskus
2021 III keelepöörde konverents “Mitu keelt kodus, koolis, ühiskonnas” (6t, MTÜ Eesti Keelepööre
Publikatsioonid
2009 Pärnu lasteaia Kelluke integratsiooniprogramm kogumikus Parimad praktikad lasteaialt lasteaiale.(artikkel)
2007 Integratsioon Pärnu Vene õppekeelega lasteaias Kelluke. Tallinna Ülikool. Bakalaureusetöö
2003 Eesti keel varakult selgeks-mängides, lauldes ja suheldes. Infomaterjal lapsevanemale(koostajate meeskonna liige)
2003 Kaheksa küsimust eesti keele õppe kohta. Lisamaterjal lasteaiaõpetajale ja abiõpetajale(koostajate meeskonna liige)
1999 Eesti keel muukeelses lasteaias. Käsiraamat kasvatajale. Haridusministeerium (koostaja)

Vabatahtlik
2021 Integratsiooni Sihtasutuse keelesõbra programmi eesti keele mentor
2021 Riigieksamite välisvaatleja
Muu
2022 Praktika „Keelekümblus lasteaias” juhendaja, Tallinna Ülikooli
2014 lasteaia tasandusrühma eesti keele õpetaja
2013 alustava keelekümblusrühma mentor
2012 MTÜ Järelaitaja eesti keele huviringi õpetaja
2003-2005 osalemine Tartu Ülikooli Narva Kolledži projekti “Eesti keele kui teise keele õppe alused koolieelses lasteasutuses ja koolitajate koolitamine”
2003-2005 töörühma” Eesti keele kui teise keele õppimist ja õpetamist soodustava keskkonna kirjeldus koolieelsetes lasteasutustes ja selle loomist toetavate materjalide kirjeldused” juht
2002 osalemine Integratsiooni Sihtasutuse projekti “Koolieelsetes lasteasutustes eesti keele kui teise keele õppe aluste loomine ja koolitusprojekt” ideekavandi koostamise seminaril